Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu na webovém rozhraní www.spirion.cz mezi naší společností

Saving Europe s.r.o. se sídlem Generála Svobody 48/22, 787 01 Šumperk, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54535, IČ 29453275.

Telefonní číslo: +420 775 614 460
Kontaktní e-mail: info@spirion.cz

Provozní doba: Po-Pá 8:00-15:00

jakožto prodávajícím
a Vámi jakožto kupujícím.

 

1. Úvodní ustanovení

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby: dobírka, zálohovou platbou, hotově při osobním převzetí. 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma dobírky.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, zejména u velkých spotřebičů, spotřební elektroniky a dalšího zboží v ceně nad 3.000,- Kč, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

 

2. Kupní smlouva

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena za zboží včetně veškerých daní s výjimkou nákladů na dodání. Pro uzavření smlouvy je nutné, odeslat objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat telefonicky, nebo mailem. 

 

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad a potvrzení, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení:

Česká pošta, balík do ruky – 170,- Kč
(Poštovné zdarma při objednávce nad 5000,- Kč včetně DPH)

DPD – 170,- Kč
(Poštovné zdarma při objednávce nad 5000,- Kč včetně DPH)  

Platba za dobírku je 30,- Kč

Osobní odběr v Šumperku – 0,- Kč

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 2 %. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prodávajícímu na adresu SAVING EUROPE s.r.o., Gen. Svobody 48/22, 787 01 Šumperk, nebo e-mailem: info@spirion.cz. Za uvedené odstoupení nemůže být kupující-spotřebitel postižen jakoukoli sankcí.

V případě platného odstoupení od smlouvy, je kupující-spotřebitel povinen vrátit na adresu SAVING EUROPE s.r.o., Gen. Svobody 48/22, 787 01 Šumperk, veškeré zboží, které na základě této smlouvy obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením předmětu smlouvy nese kupující-spotřebitel (§ 1831 občanského zákoníku).

Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu-spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující-spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady (§ 1832 odstavec 1 občanského zákoníku).

Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen dle § 1832 odstavec 4 občanského zákoníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Prodávající je povinen kupujícímu, v důsledku odstoupení, vrátit veškeré peněžní prostředky, které od něj obdržel. Zároveň však může požadovat náhradu za opotřebení nebo poškození zboží, či znehodnocení, příp. ztrátu hlavního barevného obalového materiálu. Zákon stanoví 14-ti denní lhůtu „na rozmyšlenou“ a dává kupujícímu možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží. Toto zkoušení však slouží pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej kupující zkouší při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě jde o používání zboží, při kterém se jeho hodnota snižuje. I tak může kupující od smlouvy odstoupit. Prodávající je oprávněn si z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty.

Kupující-spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (§ 1833 občanského zákoníku).

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný >>> zde

 

5. Práva z vadného plnění a reklamační řád

Formulář - reklamace - >>> zde

5.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména (i) má vlastnosti, které byly smluvními stranami ujednány, které prodávající popsal, nebo které mohl kupující očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy; (ii) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; (iii) vyhovuje požadavkům právních předpisů; (iv) zboží se hodí k účelu, který prodávající uvádí, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá; (v) odpovídá jakosti, která byla mezi smluvními stranami sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a (vi) nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží; za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá jiné zboží, než jaké bylo sjednáno.

5.2. Spotřebitelům dále prodávající odpovídá za to, že se výše uvedené vady nevyskytnou v záruční době. Je-li kupujícím spotřebitel a vada zboží se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data.

5.3. Práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a je-li kupující spotřebitelem, také § 2165 až 2174. Kupujícímu tak náleží zejména právo na doplnění toho, co chybí (pokud prodávající dodá zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo dodá nekompletní zboží), právo požadovat slevu z kupní ceny, právo na výměnu zboží nebo vadné součásti zboží, právo na opravu věci (je-li oprava možná), a právo na odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu náleží pouze za předpokladu, že vada je podstatným porušením smlouvy, prodávající není schopný vadu opravit nebo zboží vyměnit, nebo v případě, že kupující-spotřebitel nemůže zboží řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách) nebo se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří vad, z nich každá brání řádnému užívání) nebo pokud prodávající nedodrží lhůtu pro vyřízení reklamace (nezjedná nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace).

5.4. Podmínkou pro výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy je, že kupující vrátí věc v tom stavu, v jakém ji obdržel. Výjimkou jsou případy, kdy došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci; kupující věc použil ještě před objevením vady; kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo kupující věc prodal ještě před objevením vady, spotřeboval ji, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

5.5. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl, vadu sám způsobil, nebo uplynula záruční doba. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo vyplývá-li to z povahy věci.

5.6. Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. Prodávající přijímá reklamace ve svém sídle. Pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace (nepřiložení však nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek). Při reklamaci vydá prodávající kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

5.7. Přijaté reklamace vyřizuje prodávající v případě kupujícího-spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude v případě kupujícího-spotřebitele vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na delší lhůtě. Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

6. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů  za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Více zde: Zásady ochrany osobních údajů

 

7. Řešení sporů

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360, nebo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266. Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které spotřebitel u prodávajícího zakoupil, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Za obaly výrobků uváděných na trh v ČR byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového materiálu (EKO-KOM a.s., číslo sml.: F06160021).

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou plněny prostřednictvím RETELA s.r.o. (číslo sml.: 2016/01/01/024)

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledne 2020

Spirion pomáhá

Značka SPIRION je tady především proto, aby pomáhala čistit vzduch od všech negativních látek, které škodí lidskému zdraví. Ale pomáhat se dá i dobrým skutkem.

Ve spolupráci s Nadačním fondem KAPKA NADĚJE jsme se rozhodli věnovat dvě čističky vzduchu SPIRION K05B na plicní oddělení KLINIKY DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ Fakultní nemocnice Ostrava.

Jsme samozřejmě velice rádi, že náš dar byl přijat s tak velkou radostí a bude pomáhat na těch nejvíce exponovaných místech Kliniky.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace